Komission asetus (EY) N:o 558/2008, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2008 , sokerialan tuotteiden 9 ja 13 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti sovellettavasta jakokertoimesta