/* */

Регламент (ЕО) № 558/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 9 до 13 юни 2008 г. , за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения