/* */

Решение на Комисията от 15/09/2008 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5272 - SONY / SONYBMG) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)