Писмен въпрос E-010227/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията. Действителните разходи за енергия на нанотехнологиите