Междинно актуализиране на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз, служещи в трети държави (Доклад на Евростат от 22 октомври 2020 г. относно междинното актуализиране на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз, работещи в делегации извън ЕС, в съответствие с член 64 от и приложения X и XI към Правилника за персонала, приложим за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз (Ares(2020)5750668). Допълнителна информация относно методиката може да бъде намерена на уебсайта на Евростат (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).) 2020/C 428/12