Писмен въпрос P-2242/07 зададен от Luisa Morgantini (GUE/NGL) на Комисията. Защита на животните