2009/601/ЕО: Решение на Комисията от 5 август 2009 година за изменение на приложение I към Решение 2004/233/ЕO по отношение на вписванията в списъка на лабораториите в Германия, на които е разрешено да контролират ефикасността на ваксините против бяс при някои месоядни домашни животни (нотифицирано под номер C(2009) 6105) (Текст от значение за ЕИП)