Писмен въпрос E-6667/08 зададен от Richard Seeber (PPE-DE) на Комисията. Повишена защита на потребителите чрез въвеждането на европейска система за колективни искове