Писмен въпрос E-2184/09, зададен от Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) и David Hammerstein (Verts/ALE) на Комисията. Национален парк Източна Македония и Тракия: езерото Вистонида, северните крайречни гори и източния бряг на Вистонида