Работен документ на службите на Комисията придружаващ - Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") по отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността - Резюме на оценката на въздействието {COM(2008) 563 окончателен} {SEC(2008) 2436}