Доклад на Комисията до Съвета и Европейския Парламент - Годишен доклад от 2009 г. относно политиките на европейската общност за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2008 г. {SEC(2009)831}