Υπόθεση T-53/18: Προσφυγή της 31ης Ιανουαρίου 2018 — Γερμανία κατά Επιτροπής