2009/667/ЕО: Решение на Европейския парламент от 23 април 2009 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2007 година#Резолюция на Европейския парламент от 23 април 2009 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2007 година PROPCELEX