TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 8 юли 2009 г. # Mars, Inc. срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Триизмерна марка на Общността - Форма на шоколадово блокче - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) - Липса на придобит чрез използване отличителен характер - Член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009) - Право на изслушване - Членове 73 и 74 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 75 и 76 от Регламент № 207/2009. # Дело T-28/08. Mars/OHMI-Ludwig Schokolade (Forme d'une barre chocolatée)