Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9938 — Kingspan Group/Trimo) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 82/11