Предложение за решение на Съвета относно позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението за Европейската икономическа общност, във връзка с адаптирането на Протоколи 10 и 37 за опростяване на инспекциите и формалностите при транспортирането на стоки