TITJUR Заключение на генералния адвокат Kokott представено на10 декември 2009 г. # Европейска комисия срещу Кралство Испания. # Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 96/82/ЕО - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества - Член 11, параграф 1, буква в) - Задължение за съставяне на планове за извънредни ситуации извън предприятието - Срок. # Дело C-392/08. Комисия/Испания