Заключение на генералния адвокат Mazák представено на14 септември 2010 г. # General Química SA и други срещу Европейска комисия. # Обжалване - Конкуренция - Картели - Сектор на химични вещества и препарати за обработката на каучук - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Група от предприятия - Солидарна отговорност на дружество майка за нарушения на правилата за конкуренция, извършени от негови дъщерни дружества - Вменяване на дружеството майка, което е начело на група от дружества. # Дело C-90/09 P. TITJUR General Química и др./Комисия