2009/533/ЕО: Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за изменение на Решение 2008/22/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци относно системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда (нотифицирано под номер C(2009) 5251)