TITJUR Mariano Определение на Съда (седми състав) от 17 март 2009 г. # Rita Mariano срещу Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). # Искане за преюдициално заключение: Tribunale ordinario di Milano - Италия. # Член 104, параграф 3 от Процедурния правилник - Равно третиране в областта на заетостта и професиите - Членове 12 ЕО и 13 EО - Отпускане на плащане в полза на преживяло лице - Национална правна уредба, която предвижда разлики в третирането на преживял съпруг и преживял партньор от фактическо съжителство. # Дело C-217/08.