Дело T-87/07: Решение на Първоинстанционния съд от 12 ноември 2008 г.  — Scil proteins/СХВП — Indena ( affilene ) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността affilene — По-ранна словна марка на Общността AFFILIN — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Прилика на стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)