Определение на председателя на Съда от 13 юни 1985 г. # Федерална република Германия срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 248/84 R. Германия/Комисия TITJUR