Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5564 — Raiffeisen Leasing/SAG/Advisory House/The Mobility House JV) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП