PROPCELEX Директива на Комисията oт 15 ноември 1983 година за изменение на Директива 83/201/ЕИО за установяване на изключения от Директива 77/99/ЕИО на Съвета относно някои продукти, които съдържат други храни и само малък процент месо или продукти от месо