Дело T-385/05: Решение на Първоинстанционния съд от 23 септември 2009 г. — Transnáutica/Комисия (Митнически съюз — Операции на външен общностен транзит — Пратки с тютюн и етилов алкохол, предназначени за трети страни — Измама — Молба за опрощаване на вносни сборове — Член 239 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Член 905 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Клауза за справедливост — Наличие на особено положение — Обща гаранция)