2007/522/ЕО: Решение на Комисията от 18 юли 2007 година за изменение на Решение 2006/802/ЕО относно свинското месо, получено от свине, които са били ваксинирани с жива конвенционална ваксина в Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 3418) (Текст от значение за ЕИП)