Становище на Европейската Централна Банка — от 21 април 2009 година — относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг — (CON/2009/38)