Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия) COM(2007) 870 окончателен — 2008/0005 (COD)