2008/384/ЕО: Решение на Комисията от 21 май 2008 година за изменение на Решение 2005/622/ЕО на Комисията за приемане на гаранции във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на плосковалцувани продукти от силициева електротехническа стомана с произход от Съединените американски щати и Русия