Дело C-127/08: Решение на Съда (голям състав) от 25 юли 2008 г. (преюдициално запитване от High Court of Ireland — Irlande) — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska/Minister for Justice, Equality and Law Reform (Директива 2004/38/ЕО — Право на гражданите на Съюза и на членовете на тяхното семейство да се движат и да пребивават свободно на територията на държава-членка — Членове на семейството, граждани на трета страна — Граждани на трета страна, влезли в приемащата държава-членка преди да станат съпрузи на гражданин на Общността)