Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/120 по отношение на някои възможности за риболов — Решение за използване на писмената процедура за приемането$