Писмен въпрос E-3773/07 зададен от Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) и Ingeborg Gräßle (PPE-DE) на Комисията. Забрана за сливане на компаниите Шнайдер и Легранд — Какви са заключенията на Комисията от загубеното дело пред Съда на Европейските общности?