Решение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 12 декември 2007 г.#Ирландия (T-50/06), Френска република (T-56/06), Италианска република (T-60/06), Eurallumina SpA (T-62/06) и Aughinish Alumina Ltd (T-69/06) срещу Комисия на Европейските общности.#Държавни помощи - Директива 92/81/ЕИО - Акциз върху минералните масла - Минерални масла, използвани като гориво за производството на алуминиев оксид - Освобождаване, прилагано от френските, ирландските и италианските органи - Нови помощи - Съществуващи помощи - Задължение за мотивиране - Служебно установяване.#Съединени дела T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 и T-69/06. Решение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 12 декември 2007 г.