Директива на Съвета от 19 декември 1978 година за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно правилата за данъка върху оборота и акциза, приложими при международни пътувания PROPCELEX