Дело F-161/12: Жалба, подадена на 28 декември 2012 г. — ZZ/ECDC