Решение на Комисията от 26/02/2007 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4521 - LGI / TELENET) съгласно Регламент (ЕИО) № /2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)