Писмен въпрос E-3658/07, зададен от Fiona Hall (ALDE) на Комисията. Регламент (ЕО) № 561/2006 относно работните часове на шофьорите