ЗаконодателнарезолюциянаЕвропейскияпарламентот14ноември2007г.относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда, във връзка сизпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0920 - C6-0031/2007 - 2006/0296(COD))