2011/793/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 19 октомври 2011 година относно позицията, която следва да заеме Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на приложение 9 към посоченото споразумение