Писмен въпрос E-0844/07 зададен от Sajjad Karim (ALDE) на Комисията. Предвидено разширяване на приложното поле на смъртното наказание в САЩ