Писмен въпрос E-3727/10 George Sabin Cutaş (S&D) до Комисията. Европейска агенция за кредитен рейтинг