/* */

2007/548/ЕО: Решение на Съвета от 5 юни 2007 година за подписване и временно прилагане на протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз