Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) Текст от значение за ЕИП