Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6402 — REWE/SAG/JV) текст от значение за ЕИП