Дело C-246/08: Решение на Съда (трети състав) от 29 октомври 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Шеста директива ДДС — Член 2, точка 1 и член 4, параграфи 1 и 2 — Понятие за икономическа дейност — Държавни служби за правна помощ — Услуги за правна помощ, предоставяни в рамките на съдебно производство срещу заплащане на частична вноска от получателя на помощта — Понятие за пряка връзка между предоставената услуга и получената равностойност)