Дело C-470/03: Решение на Съда (Голям състав) от 17 април 2007 г. (искане за преюдициално заключение от Tampereen käräjäoikeus — Финландия) — AGM-COS.MET Srl/Suomen valtio, Tarmo Lehtinen (Директива98/37/ЕО — Мерки с равностоен ефект — Машини, считани за съответстващи на Директива 98/37/ЕО — Публично изразени критики от държавен служител)