Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2007 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2007 για καθορισμό των υγειονομικών όρων για εισαγωγές ορισμένων πτηνών στην Κοινότητα και για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)