Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионални квалификации ( ОВ L 255, 30.9.2005 г. ) (Специално издание на български език, глава 5, том 8, стр. 3)