Покана за изразяване на интерес, адресирана до физически лица, във връзка със създаване на база данни на потенциални независими експерти за подпомагане на службите на Комисията относно задачи, свързани с програмата за подкрепа на политиката в областта на ИКТ към РПКИ (Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации)