Писмен въпрос E-3792/08, зададен от Esther Herranz García (PPE-DE) на Комисията. Фонд за подкрепа на селското стопанство в развиващите се страни